Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontekst prawny

Zamówienia Publiczne dokonywane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 

Art.40

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczjąc ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

2. Jeżeli wartość wartyość zamówienia jest mniejsza niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

4.Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub czasopiśmie o zasiegu ogólnopolskim.

5. Zamaiwjący może opublikować ogłosznie o zamówieniu również innych osób.

6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust.1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasiegu ogólnopolskim lub w inny sposób:

1) nie mozę zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust.3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

2) nie może zawierać informacji  innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publiczmych, a w przypadku, o którym mowa w ust.3, innych niż przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

3) zawiera informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust.3, o dniu jego przekaznia  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

Wytworzył:
Bożena Jastrzębowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2003-06-30 11:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-07-16 08:49:11)
 
 
ilość odwiedzin: 722471

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X