Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2002-2006

ZARZĄDZENIA WÓJTA

LATA 2002-2006

Do odczytania dokumentów (ZARZĄDZEŃ WÓJTA)
niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader . <- pobierz


Zarządzenie Nr 1/2002
Wójta GminyyJanowiec Kościelny
z dnia 30.XI.2002 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2002 r.


Zarządzenie Nr 1/2003
Wójta GminyyJanowiec Kościelny
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Sowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi i Szkoły w Szczepkowie Borowym .


Zarządzenie Nr 2/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.03.2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 3/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.05.2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 4/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21.05.2003 r.
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 5/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.05.2003 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum .


Zarządzenie Nr 6/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.05.2003 r.
w sprawie: powołania osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Janowiec Kościelnyw czasie przerwy w głosowaniu w ogólnokrajowym referendum zarządzonym ba dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku a dotyczacym przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.


Zarządzenie Nr 7/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02.06.2003 r.
w sprawie: wprowdzenia zmian w budzecie gminy na rok 2003.


Zarządzenie Nr 8/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.06.2003 r.
w sprawie: wprowdzenia zmian w budzecie gminy na rok 2003.


Zarządzenie Nr 9/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.07.2003 r.
w sprawie: wyznaczenia rzeczoznawców.


Zarządzenie Nr 10/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.07.2003 r.
w sprawie: rejestru  jednostek organizacyjnych gminy Janowiec Kościelny.


Zarządzenie Nr 11/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.08.2003 roku
w sprawie: przedłozenia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2003 roku.


Zarządzenie Nr 12/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.08.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 13/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26.09.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 14/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.09.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 15/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.10.2003 roku
w sprawie powołania Zespołu.


Zarządzenie Nr 16/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24.11.2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 17/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10.12.2003 roku
w sprawie projektu budzetu gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 18/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.12.2003 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 19/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.12.2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2003 rok.


Zarządzenie Nr 20/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17.12.2003 roku
w sprawie zakresu spraw, których prowadzenie Wójt moze powierzyć Sekretarzowi Gminy .


Zarządzenie Nr 21/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.12.2003 roku
w sprawie stołówki szkolnej .


Zarządzenie Nr 22/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2003 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 23/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2003 roku
w sprawie ustalenia opłaty z tytułu podłączenia do komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków komunalnych.


Zarządzenie Nr 24/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2003 roku
w sprawie rejestru gminnych jednostek pomocniczych.


Zarządzenie Nr 1/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02.01.2004 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny .


Zarządzenie Nr 2/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.01.2004 roku
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej Posiadanego przez Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym .


Zarządzenie Nr 3/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16.01.2004 roku
w sprawie określenia wysokości dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi i Szkoły w Szczepkowie Borowym.


Zarządzenie Nr 4/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04.03.2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania przetargowego w trybie procedury przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD.


Zarządzenie Nr 5/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 04.03.2004 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie procedury przetargu nieograniczonego lokalnego w ramach programu SAPARD .


Zarządzenie Nr 6/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.03.2004 roku
w sprawie wyznaczenia w gminie Janowiec Kościelny miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.


Zarządzenie Nr 7/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.03.2004 roku
w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 rok.


Zarządzenie Nr 8/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2004/2005.


Zarządzenie Nr 9/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.04.2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 10/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10.05.2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 11/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2004 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.


Zarządzenie Nr 12/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.


Zarządzenie Nr 13/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 24.06.2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 14/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .


Zarządzenie Nr 15/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 lipca 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 16/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 lipca 2004 roku
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika i zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego


Zarządzenie Nr 17/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 lipca 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacjo dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny


Zarządzenie Nr 18/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.06.2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 19/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyznaczenie pełnomocnika i zespołu zadaniowego do opracowania Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami gminy Janowiec Kościelny.


Zarządzenie Nr 20/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 13 sierpnia 2004 roku
w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budzetu na I półrocze 2004 rok.


Zarządzenie Nr 21/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 sierpnia 2004 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.


Zarządzenie Nr 22/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 września 2004 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie:, pn."Modernizacja drogi gminnej 2630001 Janowiec Kościelny - Szczepkowo Skrodyw lokalizacji od 0+000 do 1+790, gmina Janowiec Kościelny.


Zarządzenie Nr 23/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 września 2004 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 24/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2004 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 25/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 r.


Zarządzenie Nr 26/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budzetu Gminy Janowiec Kościelny na 2004 r.


Zarządzenie Nr 27/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 listopada 2004 roku
w sprawie projektu budzetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 28/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budzetu Gminy Janowiec Kościelny na 2004 r.


Zarządzenie Nr 29/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie, pn. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Gwoździe gmina Janowiec Kościelny.


Zarządzenie Nr 30/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 31/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 grudnia 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy w Janowcu Kościelnym.


Zarządzenie Nr 32/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


Zarządzenie Nr 33/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny -Szefa Obrony Cywilnej  
z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie realizacji zadń obrony i obrony cywilnej w gminie w 2005 r.


Zarządzenie Nr 34/2004
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zarządzenie Nr 1/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 3 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec kościelny do prac w komisji przetargowej na zbycie (dziedzawę) nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.


Zarządzenie Nr 2/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19 stycznia 2005 roku
w sprawie opracowania układu wykonawczego budzetu gminy Janowiec Kościelny w 2005 roku.


Zarządzenie Nr 3/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 marca 2005 roku
w sprawie przedłozenia sprawozdania z wykonania budzetu za 2004 rok .


Zarządzenie Nr 4/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia na 2005 rok harmonogramu kontroli popodległycyh i prowadzonych przez gminę jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie Nr  5/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca 2005 roku
w sprawie używania symboli państwowych w urzędach.


Zarządzenie Nr 6/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok.


Zarządzenie Nr 7/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 8/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 9/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 12/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 lipca 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandytata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.


Zarządzenie Nr 13/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 sierpnia 2005 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdnia z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku


Zarządzenie Nr 14/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzenie Nr 15/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 sierpnia 2005 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.


Zarządzenie Nr 16/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 września 2005 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie, pn. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Połcie Młode gmina Janowiec Kościelny .


Zarządzenie Nr 17/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 5 września 2005 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie, pn. budowa budynku gimnazjum w Janowcu Kościelnym.


Zarządzenie Nr 18/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 12 września 2005 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


ZARZĄDZENIE NR 19/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.09.2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 22/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.09.2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 23/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10.10.2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 24/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 4 listopada 2005 roku
w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie, pn. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Waśniewo-Grabowo, Zaborowo, Krusze, Kownatki-Falęcino, Szczepkowo-Kukiełki gmina Janowiec Kościelny.


ZARZĄDZENIE NR 25/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 listopada 2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 26/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 listopada 2005 roku
w sprawie : projektu budżetu gminy na 2006 rok.


ZARZĄDZENIE NR 27/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 listopada 2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 28/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie : przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny .


ZARZĄDZENIE NR 30/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudzień 2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 31/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Szefa Obrony Cywilnej
z dnia  31.12. 2005 roku
w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej posiadanego przez Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym


ZARZĄDZENIE NR 1/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19.01.2006 roku


ZARZĄDZENIE NR 2/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 19.01.2006 roku
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy JANOWIEC KOŚCIELNY w 2006 roku.


ZARZĄDZENIE NR 3/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.01.2006 roku
w sprawie: przeprowadzenia przeglądu technicznego budynków na terenie gminy Janowiec Kościelnypod kątem obciążenia nośnych konstrukcji dachowych przez zwały śniegu.


ZARZĄDZENIE NR 4/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.01.2006 roku
w sprawie: zasad dobrej praktyki używania symboli państwowych w Urzędzie Gminy i samorządowych jednostkach organizacyjnych.


ZARZĄDZENIE NR 5/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 lutego .2006 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie.


ZARZĄDZENIE NR 6/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.


ZARZĄDZENIE NR 7/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2006 roku
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr działki 156/7 o pow. 0,5300 ha położonej w obrębie wsi Napierki(parking)


ZARZĄDZENIE NR 8/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 marca 2006 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2005 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 9/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.03.2006


ZARZĄDZENIE NR 10/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.05.2006


ZARZĄDZENIE NR 11/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30.06.2006


ZARZĄDZENIE NR 12/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05.07.2006
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiehgającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 13/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05.07.2006
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego. 


 


 ZARZĄDZENIE NR 14/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21.08.2006
w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.


 ZARZĄDZENIE NR 15/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25.08.2006
 sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


ZARZĄDZENIE NR 16/2006
Wójt Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2006
w sprawie: procedury tworzenia projektu budżetu gminy


   ZARZĄDZENIE NR 17/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 września 2006


 ZARZĄDZENIE NR 18/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2006
w sprawie:powołania koordynatora gminnego


 ZARZĄDZENIE NR 19/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 października2006


  ZARZĄDZENIE NR 20/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 9 listopada 2006


ZARZĄDZENIE NR 21/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2006
w sprawie: projektu budżetu na 2007 rok

Projakt budżetu gminy na 2007 rok.


ZARZĄDZENIE NR 22/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.11.2006  2006
w sparwie: ustalenia stawek czynszu za pomieszczenia gospodarcze i garaże.


ZARZĄDZENIE NR 23/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28.11. 2006
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.


ZARZĄDZENIE NR 24/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22.12. 2006ZARZĄDZENIE NR 25/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27.12. 2006
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym do sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w placówkach oświatowych, których oraganem złożycielskim jest Gmina Janowiec Kościelny


ZARZĄDZENIE NR 26/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27.12. 2006
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowoej w Waśniewie-Grabowo do sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w placówkach oświatowych, których oraganem złożycielskim jest Gmina Janowiec Kościelny


ZARZĄDZENIE NR 27/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27.12. 2006
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 27/2006


ZARZĄDZENIE NR 28/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2006
w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny


 

ZARZĄDZENIE NR 29/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2006
w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania paliwa w jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny
 

 

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2004-11-22 13:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-09-09 11:38:50)
 
 
ilość odwiedzin: 715635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X