Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny rok 2004

UCHWAŁY RADY GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

rok 2004

Do odczytania dokumentów (UCHWAŁ RADY GMINY)
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz


Uchwała  Nr X/97/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:budzetu na rok 2004


   Uchwała  Nr X/98/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:określenia obwodów publicznych szkół na terenie gminy Janowiec Kościelny


   Uchwała  Nr X/99/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:powołania Zastepcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


   Uchwała  Nr X/100/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:obnizenia wskaźników procentowych, od których zalezy wysokość dodatku mieszkaniowego.


    Uchwała  Nr X/101/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimazjum w roku szkolnym 2003/2004.


 

   Uchwała  Nr X/102/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Janowiec Kościelny na 2004 rok


    Uchwała  Nr X/103/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23.03.2004 r.
w sprawie:zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie scieków


    Uchwała  Nr XI/104/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie: wyboru banku do obsługi Gminy Janowiec Kościelny.


     Uchwała  Nr XI/105/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie:uchwalenia rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalnosci pozytku publicznego na 2004 rok.


      Uchwała  Nr XI/106/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.


       Uchwała  Nr XI/107/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w centrum wsi Janowiec Kościelny.


       Uchwała  Nr XI/108/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2004 r. 
w sprawie:zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


       Uchwała  Nr XII/109/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:rozpoczęcia prac nad opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Janowiec Kościelny 


        Uchwała  Nr XII/110/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:przystąpienia do pracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Janowiec Kościelny oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.


        Uchwała  Nr XII/111/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy.


       Uchwała  Nr XII/112/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy.


        Uchwała  Nr XII/113/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:Statutu Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym


         Uchwała  Nr XII/114/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak równiez trybu ich pobierania.


         Uchwała  Nr XII/115/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:zmian w budzecie gminy na 2004 rok.


          Uchwała  Nr XII/116/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:zaciągnięcia w 2004 roku kredytu na dofinansowanie inwestycji lub refundację poniesionych wydatków na inwestycje p.n. "Rozbudowa Szkoły w Janowcu Kościelnym" i "Wodociąg Jabłonowo-dalsze etapy"


          Uchwała  Nr XII/117/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Janowiec Kościelny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego, innego niz określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku.


           Uchwała  Nr XII/118/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:zgloszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia.


           Uchwała  Nr XII/119/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2004 r. 
w sprawie:przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy.


           Uchwała  Nr XIII/120/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 09 października 2004 r. 
w sprawie:zmian w budzecie gmina na 2004 rok.


  Uchwała  Nr XIV/121/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie:określenia stawek podatku od nieruchomości 


  Uchwała  Nr XIV/122/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie:zwolnień z podatku od nieruchomości


  Uchwała  Nr XIV/123/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie:opłaty administracyjnej, terminów jej płatności oraz sposobu poboru.


  Uchwała  Nr XIV/124/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie:ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.  


   Uchwała  Nr XIV/125/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: podatku od posiadania psów.


    Uchwała  Nr XIV/126/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: podatku od środków transportowych.


     Uchwała  Nr XIV/127/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: obnizenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2005 roku.


 Uchwała  Nr XIV/128/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: przyznania i zwrotu wydatków na dozywianie uczniów


 Uchwała  Nr XIV/129/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.


Uchwała  Nr XIV/130/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.


Uchwała  Nr XIV/131/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin "Działdowszczyzna".


Uchwała  Nr XIV/132/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: przejecia gruntów od Spółdzielni Mieszkaniowej "Safronka" w Safronce.


Uchwała  Nr XIV/133/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: zmiany nieruchomości.


 Uchwała  Nr XIV/134/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .

 


   Uchwała  Nr XIV/135/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie: prowadzenia Klubu Integracji Społecznej i samopomocy w Janowcu Kościelnym.


    Uchwała  Nr XIV/136/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w róznym wymiarze.

 


Uchwała  Nr XV/137/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie budzetu na rok 2005


 Uchwała  Nr XV/138/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

 


  Uchwała  Nr XV/139/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Janowiec Kościelny.

 


   Uchwała  Nr XV/140/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Janowiec Kościelny.


    Uchwała  Nr XV/141/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego

Plan rozwoju lokalnego


     Uchwała  Nr XV/142/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomosci


      Uchwała  Nr XV/143/2004
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie : zmain w budzecie gminy na 2004 rok

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-07-22 05:57:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2006-07-24 14:44:37)
 
 
ilość odwiedzin: 722412

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X