Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny rok 2005

 UCHWAŁY RADY GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

rok 2005

Do odczytania dokumentów (UCHWAŁ RADY GMINY)
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz


       Uchwała  Nr XVI/144/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok


        Uchwała  Nr XVI/145/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej


  Uchwała  Nr XVI/146/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2005-2008


  Uchwała  Nr XVI/147/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


   Uchwała  Nr XVI/148/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : zabezpieczenia środków finansowych w budzecie gminy na budowę sali gimnastycznej w Janowcu Kościelnym


   Uchwała  Nr XVI/149/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : zmiany uchwały buzdetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok.


    Uchwała  Nr XVI/150/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowiec Kościelny


  Uchwała  Nr XVI/151/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.


   Uchwała  Nr XVI/152/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości "ZBYLUTY"


   Uchwała  Nr XVI/153/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie : przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"


    Uchwała  Nr XVII/154/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny


     Uchwała  Nr XVII/155/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok. 


      Uchwała  Nr XVII/156/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2005-2008


  Uchwała  Nr XVII/157/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zaciągnięcia w roku 2005 pożyczki na dofinansowanie inwestycji.


  Uchwała  Nr XVII/158/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : Statutu Ekologicznego związku Gmin "Działdowszczyzna"


   Uchwała  Nr XVII/159/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"


   Uchwała  Nr XVII/160/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Nowa Wieś


    Uchwała  Nr XVII/161/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Bielawy


     Uchwała  Nr XVII/162/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Nowa Wieś Dmochy


      Uchwała  Nr XVII/163/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Szczepkowo Borowe


  Uchwała  Nr XVII/164/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Kuce


   Uchwała  Nr XVII/165/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Safronka


    Uchwała  Nr XVII/166/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju wsi Janowiec Kościelny


     Uchwała  Nr XVII/167/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : wynagrodzenia Wójta


      Uchwała  Nr XVII/168/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
w sprawie : okresowego zwiększenia dodatku specjalnego dla Wójta


 Uchwała  Nr XVIII/169/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 01 czerwca 2005 r. 
w sprawie : przystąpeinia dp Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.


 Uchwała  Nr XIX/170/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie : przyjęcia "Strategii integracji polityki społecznej w gminie Janowiec Kościelny na lata 2005 - 2015".


 Uchwała  Nr XIX/171/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym


 Uchwała  Nr XIX/172/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny na lata 2005-2009"


 Uchwała  Nr XIX/173/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzenia Ścieków.


 Uchwała  Nr XIX174/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: cofnięcia zezwolenia na założenie publicznej Szkoły Podstawowej
w Szczepkowie Borowym.


 Uchwała  Nr XIX/175/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: nadania imienia dla Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum .


 Uchwała  Nr XIX/176/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok.


 Uchwała  Nr XX/177/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rozwoju wsi Bielawy.


 Uchwała  Nr XX/178/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rozwoju wsi Nowa Wieś Wielka. Uchwała  Nr XX/179/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rozwoju wsi Nowa Wieś Dmochy.


  Uchwała  Nr XX/180/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rozwoju wsi Safronka.


  Uchwała  Nr XX/181/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy na rok2006 środków finansowych na realizację projektu pn. "Remont połączony z modernizacją świetlic wiejskich na terenie Gminy Janowiec Kościelny"


   Uchwała  Nr XX/182/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 7 października 2005 r. 
w sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy na rok2006 środków finansowych na realizację projektu pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Safronce" 


    Uchwała  Nr XXI/183/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 października 2005 r. 
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.


     Uchwała  Nr XXI/184/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 października 2005 r. 
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości.


      Uchwała  Nr XXI/185/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 października 2005 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XV/139/04 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Janowiec Kościelny.


       Uchwała  Nr XXI/186/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 października 2005 r. 
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.


     Uchwała  Nr XXI/187/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 października 2005 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok


   Uchwała  Nr XXII/188/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2005 r. 
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok


 Uchwała  Nr XXII/189/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2005 r. 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 Uchwała  Nr XXII/190/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 8 grudnia 2005 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok.


  Uchwała  Nr XXIII/191/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie: budżetu na 2006 rok.


 Uchwała  Nr XXIII/192/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2005 rok.


  Uchwała  Nr XXIII/193/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych  przez gminę Janowiec Kościelny.


   Uchwała  Nr XXIII/194/2005
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janowiec Kościelny na 2006 rok.

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-07-22 06:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2006-07-22 06:06:32)
 
 
ilość odwiedzin: 715607

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X