Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZADZENIA WÓJTA - KIEROWNIKA URZĘDU

 

Zarządzenie  Nr 1/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 08 stycznia 2003 roku

w sprawie: ustalenia warunków wynajmu sali konferencyjnej w lokalu świetlicy
 wiejskiej w Janowcu Kościelnym. 

Zarządzenie  Nr 2
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.01.2003 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów
Alkocholowych.
 

 Zarządzenie  Nr 2a/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15.01.2003 roku

w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej
Posiadanego przez Urząd Gminy Janowiec Kościelnym. 

 Zarządzenie  Nr 2b/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie  Nr 3/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 stycznia 2003 roku

Zarządzenie  Nr 4/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 20 stycznia 2003 roku

 Zarządzenie  Nr 5/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 03 marca 2003 roku

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2003r. dla pracowników Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Aneks do zarządzenia Nr 5/2003

Zarządzenie  Nr 6
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 21.03.2003 roku

w sprawie: przedłużenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.

Zarządzenie  Nr 7/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie ustalenia limitów pieniężnych na rozmowy służbowe z telefonów
służbowych.

 Zarządzenie  Nr 8/2003
z dnia 27.03.2003 roku

w sprawie: powołania składu osobowego Samodzielnej Drużyny
Ratownictwa Ogólnego w Safronce.

Zarządzenie Nr 9/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07.07.2003 r.
w sprawie: wyznaczenia rzeczoznawców.

Zarządzenie  Nr 10
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

Zarządzenie  Nr 11/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 03.06.2003 roku

w sprawie powołania Zespołu do obsługi obwodowych komiscji do
spraw referendum.

 Zarządzenie  Nr 12/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 10 czerwca 2003 roku

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych.

 Zarządzenie  Nr 13/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 10 czerwca 2003 roku

w sprawie ustalenia wzorów pieczęci nagłówków i pieczęci
do podpisu w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie  Nr 14/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 10 czerwca 2003 roku

w sprawie ustalenia wykazu rejestrów i ewidencji
prowadzonych w Urzędzie Gminy.

 Zarządzenie  Nr 15/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Zarządzenie Wójta Nr 16/2003
z dnia 28.08.2003 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 

 Zarządzenie  Nr 17/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 17 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w roku 2004 dla pracowników samorządowych.

 Zarządzenie  Nr 18/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 17 grudnia 2003 roku

w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników.

 Zarządzenie  Nr 19/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 17.12.2003 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Janowiec
Kościelny.

Zarządzenie  Nr 20/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2003 roku

w sprawie: Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym.

Zarządzenie  Nr 21/2003
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31.12.2003 roku

w sprawie: Instukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.

  Zarządzenie  Nr 22/2003
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie nietworzenia funduszu premiowego.

 Zarządzenie  Nr 1/2004
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 8 stycznia 2004 roku

w sprawie udostępnienia przepisów w sprawie równego traktowania
pracowników i przeciwdziałaniu mobbingowi.

Zarządzenie  Nr 2/2004
Wójta - Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 15 marca 2004 roku

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu
Gminy Janowiec Kościelny.

Zarządzenie  Nr 3/2004
Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 8 maja 2004 roku

w sprawie powołania Komisji.

Zarządzenie  Nr 4/2004
Kierownika Urzędu Gminy 
z dnia 29 lipca 2004 roku

w sprawie ustalenia regulaminu pracy

Zarządzenie  Nr 5/2004
Kierownika Urzędu Gminy 
z dnia 29 lipca 2004 roku

w sprawie ustalenia stanowisk pracy, na których dopuszcza się stosowanie za
zgodą pracowników własnej odzieży i obuwia.

Zarządzenie  Nr 6/2004
Kierownika Urzędu Gminy 
z dnia 20 sierpnia 2004 roku

Zarządzenie  Nr 7/2004
Kierownika Urzędu Gminy 
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny.

Zarządzenie Nr 8/2004
Kierownika Jednostki
z dnia 1 grudnia 2004 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie  Nr 9/2004
Kierownika Urzędu Gminy Janowiec Kościelny 
z dnia 15.12.2004 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie
Gminy Janowiec Kościelny.

Zarządzenie Kierownika 10/2004
z dnia: 20.12.2004

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 11/04
Administratora danych - Wójta Gminy
z dnia 20 grudnia 2004 roku

w sprawie: zasad ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

Zarządzenie  Nr 1/2005
Kierownika Urzędu Gminy Janowiec Kościelny 
z dnia 07.01.2005 roku

w sprawie dni wolnych od pracy w 2005r dla pracowników
administracji samorządowej.

Zarządzenie  Nr 2/2005
Kierownika Urzędu Gminy Janowiec Kościelny 
z dnia 3 luty 2005 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych
z zewnętrznych w 2005r.

Zarządzenie  Nr 3/2005
Wójta - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny 
z dnia 5 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy.

Zarządzenie  Nr 4/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie: polityki zarządzania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

do użytku wewnętrznego Urzędu Gminy


Zarządzenie Nr 5/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 14.XI.2003 roku

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy
Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie Nr 6/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
(Kierownika Urzędu)
z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicz
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie Nr 7/2005
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
(Kierownika Urzędu)
z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie
Gminy Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie Nr 1/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Kierownika Urzędu
z dnia 17 luty 2006 roku

w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny
do prac w komiscji odbiorowej na zadanie, pn. "budowa sieci cieplnej
i modernizacji kotłowni w budynku szkolnym w Janowcu Kościelnym"
gminy Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie Nr 2/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny - Kierownika Urzędu
z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie: udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty
budowlane o wartości do 6 000 EURO w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

 Zarządzenie Nr 3/2006
Wójta Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2006 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 Zarządzenie Nr 4/2006
Administratora danych - Wójta Gminy
z dnia 10 maja 2006 roku
 
w sprawie: zasad ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.

do użytku wewnętrznego Urzędu Gminy


 Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu
Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 15 maja 2006 roku

Zarządzenie Nr 6/2006
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 16 maja 2006 roku

w sprawie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej.

Zarządzenie Nr 7/2006
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 3 listopada  2006 roku

w sprawie powołania przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do prac w komisji odbiorowej na zadanie pn. "budowa obiektu spotkań wiejskich w Safronce gminy Janowiec Kościelny.


 Zarządzenie Nr 8/2006
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 6  listopada  2006 roku

w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w listopadzie 2006 r.


 Zarządzenie Nr 9/2006
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 27 grudnia   2006 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


  Zarządzenie Nr 1/2007
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 5 stycznia   2007 roku

w sprawie zasad rozliczania delegacji służowych.


   Zarządzenie Nr 2/2007
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 12 stycznia   2007 roku

w sprawiepowołania komisji przetargowej.


  Zarządzenie Nr w 3/2007
Wójta Gminy - Kierownika Urzędu Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 12 marca  2007 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden km przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użtego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorząowych Urzędu Gminy i  kierowników jednostek organizacyjnych gminy Janowiec Kościelny .

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-09-06 13:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2007-05-29 17:49:57)
 
 
ilość odwiedzin: 722494

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X