Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały RG Kadencja 2006-2010

UCHWAŁY RADY GMINY
JANOWIEC KOŚCIELNY

KADENCJA  2006 -2010

Do odczytania dokumentów (UCHWAŁ RADY GMINY)
 niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz


    Uchwała  Nr I/1/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2006 r. 
w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy.


    Uchwała  Nr I/2/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2006 r. 
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.


   Uchwała  Nr II/3/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05 grudnia 2006 r. 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.


   Uchwała  Nr II/4/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05 grudnia 2006 r. 
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.


Uchwała  Nr II/5/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 05 grudnia 2006 r. 
w sprawie: powołania Komisji Oświaty i Kultury.


Uchwała  Nr III/6/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2006 rok.


Uchwała  Nr III/7/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Janowiec Kościelny .


Uchwała  Nr III/8/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:przyjęcia "Gminnego planu działań z zakresu polityki społecznej na lata 2007-2015, stanowiącego załącznik do "Strategii integracji i polityki społecznej w gminie Janowiec Kościelny na lata 2005-2015", przyjętej uchwałą Nr XIX/170/05 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 sierpnia 2005 r.".

GMINNY  PLAN  DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007-2015 


Uchwała  Nr III/9/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:wystąpienia Gminy Janowiec Kościelny ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.


Uchwała  Nr III/10/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna"   


Uchwała  Nr III/11/06
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie:zmrozpatrzenia skargi Pana Ireneusza Żabińskiego na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny, skierowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Inspekcji i Orzecznictwa w Warszawie.


Uchwała  Nr IV/12/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie:procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy .


Uchwała  Nr IV/13/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie:zatwierdzenia planu Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2007.


Uchwała  Nr IV/14/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.


Uchwała  Nr IV/15/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie : Statutu Związku Gmin Nidzickich.

Statut Związku Gmin Nidzickich


Uchwała  Nr IV/16/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie: zatwierdzenia Uchwały Nr XXII/30/2006 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna".


Uchwała  Nr IV/17/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 stycznia 2007 r. 
w sprawie:zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych .


Uchwała  Nr V/18/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 marca 2007 r. 
o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny .


Uchwała  Nr VI/19/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok


Uchwała  Nr VI/20/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rozwoju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.

Uchwała  Nr VI/21/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok .

Uchwała  Nr VI/22/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.

Uchwała  Nr VI/23/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 

w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janowiec Kościelny na 2007 rok.

Uchwała  Nr VI/24/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 marca 2007 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i Sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny.

Uchwała  Nr VII/25/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 kwietnia  2007 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2006 rok

Uchwała  Nr VII/26/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 kwietnia  2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała  Nr VII/27/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 kwietnia  2007 r. 

w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyhnego oraz o skutkach nedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała  Nr VII/28/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 kwietnia  2007 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Działania Rady Gminy Janowiec Kościelny w V kadencji samorządu terytorialnego (lata 2006-2010).

Uchwała  Nr VIII/29/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie: zmiany nieruchomości.

Uchwała  Nr VIII/30/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum wsi Janowiec Kościelny.

Uchwała  Nr VIII/31/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Walendziak na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny, skierowanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w przedmiocie dojazdu dzieci do Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym oraz budowy podjazdu pod przystanek szkolny.

Uchwała  Nr VIII/32/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok.

Uchwała  Nr VIII/33/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/138/2001 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia Szkoły z oddziałami integracyjnymi i zmiany nazwy szkoły.

Uchwała  Nr VIII/34/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .

Uchwała  Nr VIII/35/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 maja 2007 r. 

w sprawie zgłoszenia dwóch przedstawicieli gminy Janowiec Kościelny do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich.

Uchwała  Nr IX/36/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie : zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok.

Uchwała  Nr IX/37/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/33/07 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 maja 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły z oddziałami integracyjnymi i zmiany nazwy szkoły.

Uchwała  Nr IX/38/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

Zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia Szkoły z oddziałami integracyjnymi i zmiany nazwy szkoły.

Uchwała  Nr IX/39/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/123/04 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminów jej płatności oraz sposobu poboru,

Uchwała  Nr IX/40/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąnia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Janowiec Kościelny .

Uchwała  Nr IX/41/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

W sprawie powołania Zespołu.

Uchwała  Nr IX/42/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

W sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy.

Uchwała  Nr IX/43/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 lipca 2007 r. 

w sprawie wynagrodzenia Wójta.

Uchwała  Nr X/44/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nidzicy.

Uchwała  Nr X/45/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Nidzicy .

Uchwała  Nr X/46/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2008-2011 do Sądu Rejonowego w Nidzicy .

Uchwała  Nr X/47/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego .

Uchwała  Nr X/48/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie uzgodnienia projekturozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. .

Uchwała  Nr X/49/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok. .

Uchwała  Nr X/50/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2007 rok .

Uchwała  Nr X/51/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny.

Uchwała  Nr X/52/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny  .

Uchwała  Nr X/53/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich .

Uchwała  Nr X/54/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 02 października 2007 r. 

w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Gmin Nidzickich .

Uchwała  Nr XI/55/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2007 r.

 Uchwała  Nr XI/56/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.


 

 Uchwała  Nr XI/57/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie podatku od środków transportu


 Uchwała  Nr XI/58/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jeje poboru


 Uchwała  Nr XI/59/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego


 Uchwała  Nr XI/60/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


 Uchwała  Nr XI/61/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny


 Uchwała  Nr XI/62/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju wsi Nowa Wieś Dmochy


 Uchwała  Nr XI/63/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju wsi Bielawy 


 Uchwała  Nr XI/64/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 07 grudnia 2007 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2005-2008


Uchwała  Nr XII/65/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 r


Uchwała  Nr XII/66/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie zmiany uchłały budżetowej   gminy Janowiec Kościelny na 2007 r

załącznik 1

załącznik 2


Uchwała  Nr XII/67/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janowiec Kościelny na lata 2007-2010

załącznik 1


Uchwała  Nr XII/68/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie powołaniaźnej Komisji Statusowej 


 

Uchwała  Nr XII/69/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Janowiec Kościelny


Uchwała  Nr XII/70/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w Janowcu Kościelnym 


Uchwała  Nr XII/71/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2008r.

załącznik 1


Uchwała  Nr XII/72/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia obowiązujących wartości punktu dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. 


Uchwała  Nr XII/73/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.


Uchwała  Nr XII/74/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawiestawek podatku od nieruchomości.


Uchwała  Nr XII/75/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.


Uchwała  Nr XII/76/07
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2007 r. 
zmineniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bodżetu.


Uchwała  Nr XIII/77/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.


Uchwała  Nr XIII/78/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawiezaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.


Uchwała  Nr XIII/79/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok


Uchwała  Nr XIII/80/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny do dokonywania czynności w sprawach z zakresu pracy wobec Wójta Gminy Janowiec Kościelny


Uchwała  Nr XIII/81/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.


Uchwała  Nr XIII/82/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność Gminy Janowiec Kościelny, gminnym jednostkom organizacyjnym.


Uchwała  Nr XIII/83/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17 stycznia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.


Uchwała  Nr XIV/84/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 r. .


Uchwała  Nr XIV/85/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie okreśenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Janowiec Kościelny .


Uchwała  Nr XIV/86/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: okreśenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Janowiec Kościelny .


Uchwała  Nr XIV/87/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.


Uchwała  Nr XIV/88/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.


Uchwała  Nr XIV/89/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Uchwała  Nr XIV/90/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny.


 Uchwała  Nr XIV/91/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.


  Uchwała  Nr XIV/92/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia  2008 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.


   Uchwała  Nr XV/93/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.


    Uchwała  Nr XV/94/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2007 rok.


     Uchwała  Nr XV/95/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia  2008 r. 
w sprawie: wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości.


Uchwała  Nr XVI/96/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 czerwca  2008 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


 Uchwała  Nr XVI/97/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 czerwca  2008 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok


 Uchwała  Nr XVI/98/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 16 czerwca  2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Napierki.


 Uchwała  Nr XVII/99/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.


  Uchwała  Nr XVII/100/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Janowiec Kościelny, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożczek i kredytów na 2008 rok.


   Uchwała  Nr XVII/101/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie przjęcia programu "Tworzenie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Janowiec Kościelny na lata 2008-2015".


    Uchwała  Nr XVII/102/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie przjęcia programu "Tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie  Janowiec Kościelny".


    Uchwała  Nr XVII/103/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc.


    Uchwała  Nr XVII/104/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie  zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Janowiec Kościelny" -
(wielkość pliku 7.1 MB)


    Uchwała  Nr XVII/105/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości


    Uchwała  Nr XVII/106/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości


    Uchwała  Nr XVII/107/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.


    Uchwała  Nr XVII/108/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody ba wydzierżwienie nieruchomości na oktres dłuższy niżzy lata.


    Uchwała  Nr XVII/109/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 września  2008 r. 
w sprawie wskazania kandydata gminy Janowiec Kościelny na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nidzicy.


 Uchwała  Nr XVIII/110/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : zmiany uchwałyu budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.


 Uchwała  Nr XVIII/111/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie :uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym


Uchwała  Nr XVIII/112/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr XII/36/08 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/8/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r.


Uchwała  Nr XVIII/113/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.


Uchwała  Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : uchwalenia Gminnej Strategii
|Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Janowiec Kościelny na lata 2008-2015

Załacznik Nr 1 do Uchwały (rozmiar 2.4 MB)


Uchwała  Nr XVIII/115/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


Uchwała  Nr XVIII/116/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie : wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę nieruchomości zabudowanej położonej w Szczepkowie Borowym stanowiącym właśność Gminy Janowiec Kościelny na rzecz Fundacji Metropolity Andrzeja Szeptyckiego z siedzibą w Hruszowicach .


Uchwała  Nr XVIII/117/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości KUCE"


Uchwała  Nr XVIII/118/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 listopada  2008 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Janowiec Kościelny.


Uchwała  Nr XIX/119/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2008 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok


Uchwała  Nr XIX/120/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2008 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.


Uchwała  Nr XIX/121/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2008 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Janowiec Kościelny na 2008


Uchwała  Nr XIX/122/08
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29.12. 2008 r. 
w sprawie wysokości wynagrodzenia
Wójta Gminy Janowiec Kościelny


 Uchwała  Nr XX/123/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 03.02. 2009 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji, pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny - Kuce: ETAP I Nr 1560 N odcinek od km 6 + 332 - 7 + 328,65, Nr 1613 N odcinek ok km 10 + 699 do km 12 + 368,47 wraz z opracowaniem projektu budowlanego".


  Uchwała  Nr XX/124/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 03.02. 2009 r. 
w sprawie :zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok .

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK Nr 2


Uchwała  Nr XXI/125/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17.02. 2009 r. 
w sprawie :rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny.


Uchwała  Nr XXI/126/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 17.02. 2009 r. 
w sprawie :zmiany uchwały budżetowej
gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok


Uchwała  Nr XXII/127/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2009 .


Uchwała  Nr XXII/128/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej.


Uchwała  Nr XXII/129/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: uzgodnienia i akceptacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 dla gmin członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" .

(uwaga: załącznik"Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 dla gmin członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" . - dokument obszerny do wgladu w siedziebie Urzęu Gminy)


 Uchwała  Nr XXII/130/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego.


 Uchwała  Nr XXII/131/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: ustalenia regulaminu okreśajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.

ROZSTRZYGNIĘCIE  NADZORCZE


  Uchwała  Nr XXII/132/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


  Uchwała  Nr XXII/133/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: przyjęcia Programu Aktywizacji Lokalnej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2009-2013.


  Uchwała  Nr XXII/134/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.


  Uchwała  Nr XXII/135/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości BIELAWY"


 Uchwała  Nr XXII/136/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.


  Uchwała  Nr XXII/137/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probklemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok.


  Uchwała  Nr XXII/138/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowegom planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zabłocie Kanigowskie, Safronka, Wiłunie, Powierż Miecznikowo-Gołębie, Janowiec-Leśniki w gminie Janowiec Kościelny.

(uwaga: załącznik graficzny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy)


  Uchwała  Nr XXII/139/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 marca  2009 r. 
w sprawie: przyjecia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Janowiec Kościelny za lata 2007-2008 r.


   Uchwała  Nr XXIII/140/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2008 rok .


    Uchwała  Nr XXIII/141/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.


    Uchwała  Nr XXIII/142/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janowiec Kościelny.


    Uchwała  Nr XXIII/143/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym .


    Uchwała  Nr XXIII/144/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.


   Uchwała  Nr XXIV/145/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 czerwca 2009 r. 
w sprawie:powołania Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny.


   Uchwała  Nr XXV/146/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków tanowiących fundusz sołecki.


    Uchwała  Nr XXV/147/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.


    Uchwała  Nr XXV/148/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.


    Uchwała  Nr XXV/149/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie: uchwalenia uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.


    Uchwała  Nr XXV/150/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczepkowie Borowym.


Uchwała Nr XXVI/151/09
Rady Gminy Janowiec Koscielny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie Statutu Gminy Janowiec Kościelny

Statut

Mapa


Uchwała Nr XXVI/152/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie przyjęcia zmian do uchwaly Nr XVI/150/05
Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2005r
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym do uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Janowiec Kościelny


Uchwała Nr XXVI/153/2009
Rady Gminy Janwiec Kościelny
z dnia 23 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVI/154/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
przy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność gminy Janowiec Kościelny


Uchwała XXVI/155/2009
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 2 kwietnia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny


Uchwała XXVI/156/2009
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie zmiany nieruchomości


Uchwała Nr XXVI/157/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego


Uchwała Nr XXVI/158/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu "Lepsze przedszkole w szkole niż samotna zabawa w stodole"
współfinansowana z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI


Uchwała Nr XXVII/159/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 paździenika 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVII/160/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 paździenika 2009 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty


Uchwała Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 paździenika 2009 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Powierż


Uchwała Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 paździenika 2009 roku
w sprawie przeznmaczenia do zbycia nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Jabłonowo.


 Uchwała Nr XXVIII/163/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny ma 2009 rok.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4


  Uchwała Nr XXVIII/164/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30listopada 2009 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.


Uchwała Nr XXVIII/165/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Janowiec Kościelny
(załącznik - materiał obszerny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 5)


Uchwała Nr XXVIII/166/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w  Planie Odnowy Wsi Bielawy
(załącznik - materiał obszerny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 5)


Uchwała Nr XXVIII/167/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stare Połcie na lata 2009-2016
(załącznik - materiał obszerny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 5)


Uchwała Nr XXVIII/168/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie aplikowania Gminy Janowiec Kościleny o pomoc finansową w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"


Uchwała Nr XXIX/169/09
Rada Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2010r.

Informacja Opisowa do budżetu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5a

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 12a

 


Uchwała nr XXIX/170/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Uchwała nr XXIV/171/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.

Załącznik 1


Uchwała nr XXIX/172/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2010 rok.

Załącznik 1


Uchwała nr XXIX/173/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny


Uchwała nr XXIX/174/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik 1


Uchwała nr XXIV/175/09
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2010.

Załącznik 1


Uchwała nr XXIX/176/09
Rady Gminy Janwiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Uchwały XVIII/70/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Wytworzył:
Barbara Szatkowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2006-12-21 10:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2010-01-04 14:03:46)
 
 
ilość odwiedzin: 715636

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X