Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ramowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

Ramowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Zakłada on objęcie dożywianiem, wymagających tej formy pomocy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, bez względu na podmiot prowadzący szkołę.


Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej art. 17 ust 1 pkt 3 i pkt 14 – do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminy należy m.in. zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym i dożywianie dzieci.


Podstawą realizacji programu jest art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12.03 2004 o pomocy społecznej, który upoważnia Radę Ministrów do przyjęcia rządowego programu osłonowego, mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin lub grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


07.02. 2006 Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186). Rozporządzenie to określa sposób realizacji wspomnianego programu.


Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest zależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów ucznia, jeżeli w rodzinie jest ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba i inne przyczyny, które wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Nieodpłatny gorący posiłek przysługuje uczniowi jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% dochodu, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwałą z dnia 28 lutego 2006 określiła inne kryterium dochodowe tj. 200% kwoty 351 zł. Jeżeli w rodzinie ucznia dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, uczeń otrzymuje posiłek nieodpłatnie.


Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza ustalone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielenie pomocy w formie posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę, w części lub całości, poniesionych wydatków.


W uzasadnionych przypadkach gmina, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.


Wnioski o przyznanie posiłku składa sie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia.


Z wnioskiem występuje rodzic ucznia, gdy jego opiekun prawny czy rodzice zastępczy. Wniosek mogą też złożyć dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pracownik socjalny lub za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych inna osoba.


W przypadku gdy wniosek składa dyrektor szkoły lub wychowawca, dyrektor przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w dożywaniu i przekazuje ją wraz z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej.


Wszystkich rodziców zachęcamy do zgłaszania się w tej sprawie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, celem złożenia stosownego wniosku, w godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 8.oo – 16.oo i od wtorku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
Wójt

Danuta Puchalska

Wytworzył:
Bożena Jastrzęowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2008-04-01 11:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2008-04-01 11:45:55)
 
 
ilość odwiedzin: 722463

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X