Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb !! U W A G A !!  To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich


Gmina Janowiec Kościelny uczestniczy w Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Banku Światowego.

Głównym przesłaniem programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin z obszarów wiejskich.

Program Integracji Społecznej zakłada realizację następujących celów strategicznych:

 • nabycie umiejętności planowania strategicznego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz opracowanie gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,

 • utworzenie katalogu dobrych praktyk – przykładów skutecznych sposobów świadczenia usług na rzecz integracji społecznej oraz ich upowszechnianie wśród samorządów lokalnych,

 • wsparcie szkoleniowe i eksperckie w zakresie opracowywania i aktualizacji strategii oraz świadczenia usług społecznych,

 • wdrażanie usług sprzyjających integracji z zakresu pomocy społecznej na rzecz wsparcia trzech głównych grup priorytetowych w programie: osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.


Cele powyższe osiągane będą przy pomocy realizacji m.in. następujących działań:

 1. Wypracowanie lub aktualizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi (szeroki udział społeczności lokalnej)

 2. Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy np: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje kościelne, szkoły, lokalni liderzy.

 3. Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne.

 4. Zwiększenie ilości usług w gminie świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

 5. Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

 6. Zwiększenie ilości wniosków o partnerskim charakterze złożonych z terenu gminy do zewnętrznych źródeł finansowania.

Na realizację różnorodnych działań w zakresie polityki społecznej wynikających z lokalnych potrzeb gmina Janowiec Kościelny w okresie 2008-2009 ma do dyspozycji kwotę: 47 700 Euro.

 • Koordynatorem programu na terenie gminy jest : Bożena Jastrzębowska sekretarz gminy Janowiec Kościelny, tel: 089 6262058

 • W gminie powołany został Gminny Zespół Programu Integracji Społecznej PPWOW w składzie: Bożena Jastrzębowska, Jadwiga Komorowska, Ewa Lisek, Barbara Wrzeszczyńska, Teresa Dzierzęcka i Stanisław Szatkowski.


Dodatkowe informacje dotyczące programu otrzymać można od Konsultanta Regionalnego: Pani Nela Chojnowska -Ochnik, tel: 606 990 215, e-mail: nchochnik@ppwow.gov.pl

Rodzaje usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Odpowiadając na potrzeby osób starszych, rodzin oraz dzieci i młodzieży zidentyfikowane w strategii rozwiązywania problemów społecznych można realizować przykładowe usługi:

 • Usługi dla dzieci i młodzieży

  - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, nastawienie na rozwój potencjału oraz integrowanie ich w swoim środowisku np. zajęcia świetlicowe, wspólne zabawy na placu zabaw, zajęcia sportowe.

 • Usługi dla osób starszych

  - integrowanie osób starszych w swoim środowisku z lokalną społecznością oraz poprawa ich kondycji psychofizycznej w celu ułatwienia funkcjonowania w środowisku np. Klub seniora.

 • Usługi dla rodzin

  - wsparcie rodzin w zakresie organizacji wolnego czasu oraz ułatwienia im funkcjonowania i stwarzania warunków do integracji w swojej społeczności, np. zajęcia sportowo- rekreacyjne, organizacja wyjazdów, pikników, imprezy integracyjne, okolicznościowe, święta lokalne.

 • Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie: są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich planowaniu) świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.


Należy zwrócić uwagę, by omawiane usługi nie powielały i nie nakładały się na istniejące usługi publiczne( tzn. Oficjalne programy nauczania, opieki zdrowotnej, programy zatrudnienia finansowane przez EFS lub istniejące programy pomocy społecznej), chyba, że nie są one wystarczająco finansowane z tych środków.


Powyższe usługi mogą być świadczone przez:

 • organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje),

 • instytucje (jednostki organizacyjne samorządu, parafie, spółdzielnie socjalne, związki zawodowe),

 • osoby prywatne oraz firmy.


Koszty podlegające finansowaniu:


Koszty będą uznane za kwalifikowane, gdy:

 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem,

 • są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

 • są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej gminy (wszystkie wydatki muszą być możliwe do weryfikacji i zaewidencjonowane w systemie księgowym gminy).


W ramach PIS mogą być finansowane następujące kategorie kosztów:

 1. Łączne koszty wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i opłaty.

 2. Wynajem i wyposażenie.

 3. Koszty remontów i wyposażenia.

 4. Koszty informacji i promocji.

 5. Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne.

Szczegółowe zasady realizacji programu określone zostały w Podręczniku Realizacji dostępnym na stronie internetowej www.wm.24.pl w zakładce PPWOW.


TRYB WYBORU USŁUGODAWCÓW W

PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Środki finansowe przyznane gminie uczestniczącej w PIS będą wykorzystywane w zależności od konkretnych potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W oparciu o te zapisy opracowany został plan działania, w którym przedstawiony został przydział funduszy na poszczególne rodzaje usług. Gmina będzie ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami.


W procesie wyboru ofert dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Banku Światowego należy w każdym przypadku uwzględnić poniższe kryteria (zasady kontraktowania):

 1. wysoka jakość usług,

 2. ekonomiczność i efektywność,

 3. równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów, wykonawców i konsultantów,

 4. przejrzystość procesu wyboru ofert.


Usługi społeczne wynikające z potrzeb zdefiniowanych w strategii świadczą usługodawcy wybrani przez gminę. Mając na względzie szczególny charakter usług przewidzianych w PIS, dopuszcza się dokonanie wyboru usługodawców w oparciu o specjalną procedurę Banku Światowego zwaną CPP (Community Partnership Procurement – tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) w kształcie zapisanym w podręczniku procedur. Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w taki sposób, aby możliwym była identyfikacja działań finansowanych ze środków programu. Wszelkie niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na rachunek programu.


Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.mazury.pl została utworzona zakładka internetowa, na której są umieszczane aktualne informacje w zakresie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – w komponencie Program Integracji Społecznej.


OSOBA DO KONTAKTU: Kamila Nowosielska

TEL: 089 626 24 44

E-MAIL: k_nowosielska@op.pl

 

Wytworzył:
Bożena Jastrzębowska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2008-06-05 11:13:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2008-06-05 11:14:59)
 
 
ilość odwiedzin: 722422

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X