Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb !! U W A G A !!  To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Archiwum PPWOW

ROK 2009


Janowiec Kościelny, 2009-06-26

 

 

PPWOW

 

 

Gmina Janowiec Kościelny

Janowiec Kościelny 62

13-111 Janowiec Kościelny

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Janowiec Kościelny – informuje, że w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego, dotyczącą zamówienia na świadczenie usług “Usługi łączone”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożył:

 

 

 

Nazwa wykonawcy:

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

13- 111 Janowiec Kościelny

Cena ofertowa: 49 000 zł

 

 

 

Kontakt:

W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 29.06.2009r. Skontaktować się z reprezentantem zamawiającego.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Danuta Puchalska

 


PPWOW-konkurs

Do odczytania dokumentów w wersji PDF
( niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA
Usługi integracji społecznej <- pobierz treść ogłoszenia

 


ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik 1 – Wzór oferty techniczno finansowej.

 2. Załącznik 2 – Kwestionariusz niezależności

 3. Załącznik 3 – Umowa na świadczenie usług społecznych

 4. Załącznik 4 – Wzór porozumienia

 5. Załącznik 5 – Wzór sprawozdania 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Janowiec Kościelny – informuje, że w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego, dotyczącą usług opisanych w Zaproszeniu do składania ofert, wybrał:

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części I : “Usługi rekreacyjno – integracyjne dla osób starszych, samotnych, długotrwale chorych oraz niepełnosprawnych z gminy Janowiec Kościelny” ofertę złożoną przez

Nazwa usługodawcy:

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Cena ofertowa: 10 000,00 zł

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części II : “ Usługi rekreacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży świadczone w miejscu zamieszkania”, ofertę złożoną przez

Nazwa usługodawcy:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Cena ofertowa: 41 465,00 zł

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części III: “ Usługi rekreacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży świadczone w miejscu zamieszkania”, ofertę złożoną przez:

Nazwa usługodawcy:

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie Grabowie.
Cena ofertowa: 30 000,00 zł

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części V : “Usługi rekreacyjno – integracyjne dla rodzin”, ofertę złożoną przez:

Nazwa Usługodawcy:

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Cena ofertowa: 10 000,00 zł

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części VI: “ Usługi rekreacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży świadczone w miejscu zamieszkania, cykliczne”, ofertę złożoną przez:

Nazwa Usługodawcy:

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Cena ofertowa: 10 000,00 zł

 • do realizacji zamówienia opisanego w Części VII : “ Usługi rekreacyjno - integracyjne dla rodzin świadczone poza miejscem zamieszkania:, ofertę złożoną przez

Nazwa Usługodawcy:

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym.
Cena ofertowa: 6 000,00 zł.

 

KONTAKT:

W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 09.02.2009r. skontaktować się z reprezentantem zamawiającego.


 

 

Do odczytania dokumentów w wersji PDF
( niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA
OFERT NA
Usługi integracji społecznej <- pobierz treść ogłoszenia

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

Wersja PDF:

 

 

1. Wzór oferty techniczno finansowej

 

2. Kwestionariusz należności

 

3. Umowa na świadczenie usług społecznych

 

4. Wzór porozumienia

 

5. Wzór sprawozdania

 

 

Wersja DOC:

 

 

1. Wzór oferty techniczno finansowej

 

2. Kwestionariusz należności

 

3. Umowa na świadczenie usług społecznych

 

4. Wzór porozumienia

 

5. Wzór sprawozdania


 


 

ROK  2008


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznejW ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Janowiec Kościelny uzyskała dotację w wysokości 166 592 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Janowiec Kościelny, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, dnia 4 sierpnia o godzinie 12.00.3. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl, oraz na stronie internetowej gminy http://www.janowiec.com.pl  Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złoży ofertę na więcej niż jedną część , jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.1) Część I.

..Usługi dla rodzin

Wsparcie rodzin w zakresie organizacji wolnego czasu oraz ułatwienia im funkcjonowania i stwarzania warunków do integracji w swojej społeczności, np. Zajęcia sportowo – rekreacyjne, organizacja wyjazdów, imprezy integracyjne, okolicznościowe, święta lokalne.Cel usługi:

Głównym celem usługi jest aktywizacja społeczeństwa, zintegrowanie lokalnego środowiska, wspólne propagowanie kultury i tradycji regionalnych, nauka zdrowej rywalizacji oraz zaproponowanie ciekawych i edukacyjnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny.

 

Usługi powinny obejmować:

- imprezę zorganizowaną na stadionie gminnym w Kucach z okazji Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka

 


Wymagania dotyczące usługi:

- usługodawca może realizować jedną lub wszystkie formy,

- czas trwania imprezy minimum 8 godzin, impreza otwarta dla wszystkich chętnych i bezpłatna,

- objęcie jak najszerszej grupy mieszkańców gminy i zachęcenie do udziału w imprezie

- usługi powinny być okazją do przypomnienia różnych tradycji regionu, mogą im towarzyszyć występy zaproszonych zespołów folklorystycznych,

- głównym punktem imprezy powinna być degustacja tradycyjnych dań przyrządzonych na bazie ziemniaków,

- społeczność powinna być w sposób aktywny włączona w planowanie, promocję i realizację usługi.

 


Termin wykonania zamówienia: w okresie od września 2008r. do października 2008r.

 


Na realizację usługi przeznacza się kwotę: 10 000 zł.

 
5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

- w odniesieniu do Części I

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

b. doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze,

c. bezpieczeństwo uczestników imprezy,

d. dysponowanie nieruchomościami odpowiednimi dla organizacji imprez,

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w organizacji imprez tego typu,

- oświadczenie o posiadaniu dostępu do nieruchomości umożliwiającej organizację imprezy,

- program imprezy i jej regulamin z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

- CV personelu mającego realizować usługę.
7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Janowiec Kościelny w sekretariacie Urzędu w terminie do 18 sierpnia 2008r.

b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 5 miesięcy kalendarzowych od daty określonej w pkt. a)

c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Kamilą Nowosielską w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny – tel. 089 6262449, e-mail: k_nowosielska@op.pl

9. ZAŁĄCZNIKI

 

Wersja PDF

Do odczytania dokumentów w wersji PDF
( niezbędne jest oprogramowanie
Adobe Acrobat Reader .  <- pobierz

 

1. Formularz Oferty

 

2. Wzór Umowy

 

3. Wzór sprawozdania

 

Wersja DOC:


 

1. Formularz Oferty

 

2. Wzór Umowy

 

3. Wzór sprawozdania
Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Danuta Puchalska

 

Janowiec Kościelny 16.07.2008r.

  

Janowiec Kościelny, 2008 – 08 – 27

 

Gmina Janowiec Kościelny

Janowiec Kościelny 62

13-111 Janowiec Kościelny

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Janowiec Kościelny – informuje, że w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego, dotyczącą zamówienia na świadczenie usług “Usługi dla rodziny”, wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1, którą złożył:

Nazwa wykonawcy:

 

Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

13- 111 Janowiec Kościelny

Cena ofertowa: 10 000 zł

 

Kontakt:

W sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 29.08.2008r. Skontaktować się z reprezentantem zamawiającego.


Wytworzył:
Kamila Nowosielska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-02-06 12:19:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2010-05-20 11:52:05)
 
 
ilość odwiedzin: 722436

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X