Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Wtorek 17.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pomoc materialna dla ucznia - stypendium szkolne 2009/2010

Pomoc materialna dla ucznia - stypendium szkolne


Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Janowiec Kościelny,

pokój Nr 8,

tel. : (0-89) 626-24-99

podstawa prawna :

1/Rozdział 8 a “Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o systemie oświaty wprowadzony ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 281 poz. 2781)

2/ Uchwały Nr XVI/150/05 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowiec Kościelny

Pomoc przysługuje :


1.uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, wówczas kiedy w rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza ramowy plan nauczania oraz w formie pomocy rzeczowej w tym zakupu podręczników. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegium mogą korzystać ze stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Stypendium szkolne może mieć formę świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że niecelowa jest pomoc rzeczowa lub refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Może być udzielone w jednej formie lub kilku jednocześnie.


Wymagane dokumenty:

1.zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym złożono wniosek

2.w przypadku korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej stosowne zaświadczenie,

3.opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń o zasadności udzielenia pomocy

4.numery PESEL wszystkich wymienionych członków rodziny

5.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

6.zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.


Uwaga! Do każdego wniosku należy dołączyć komplet dokumentów.

opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami nie podlega opłacie


termin


Wnioski o stypendium szkolne składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów do – 15 października. Jednak zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wskazanego terminu.

dodatkowe informacje


Wysokość dochodu ustalona jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej. Przyjmuje się dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustala się go na podstawie stosowanych zaświadczeń o wysokości dochodu w rodzinie i stanu osobowego.


Dla gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z jednego ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w kwocie 207zł.


Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego można pobrać w pok. Nr 8 Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.Wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.


Art.8. Ustawy o pomocy społecznej


3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:


1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;


2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;


3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


4. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 3 nie wlicza się jednorazowo pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.


5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:


1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:


a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,


b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;


2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.


6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej promocji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.


7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informacje o wysokości:


1) przychodu;


2) kosztów uzyskania przychodu;


3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;


4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust. 6;


5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;


6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;


7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.


8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł.


10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.


11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:


1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,


2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie


- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.


12. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za okres , kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.


13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia pomocy społecznej.”

Wytworzył:
Karina Rogalska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-07-24 13:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-07-24 13:01:49)
 
 
ilość odwiedzin: 715569

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X