Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
!! U W A G A !! To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Herb  !! U W A G A !!   To jest archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Środa 19.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendium z PFRON 2009/2010

 

Materiał Informacyjny Stypendium z PFRON 2009/2010

dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie”Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy wnikliwie zapoznać się z dokumentami programowymi: programem i procedurą realizacji programu wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl

Przystąpienie do programu oznacza akceptację przez Wnioskodawcę zasad i zapisów programowych.


Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie:

gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.


1. Jaki jest zasięg i czas trwania programu?

Program realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach wiejskich, na obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców w gminach miejsko-wiejskich, od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.


2.Jaka jest forma pomocy w ramach programu?

Dofinansowanie (pomoc bezzwrotna - o ile dotrzymane są warunki zawartej umowy o dofinansowanie).

Przyznane dofinansowanie będzie wypłacone w PLN na terenie Polski.

W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.


3. Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować koszty:

1)zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2)uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)

3)związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)

Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów!

3)kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

4)wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo koszty:

1)opłaty za naukę (czesne),

2)zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie),

3)dojazdów do szkoły.

Uwaga! Katalog kosztów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach poszczególnych kategorii programu znajduje się na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI)

Wnioskodawca oświadcza, iż wydatków sfinansowanych ze środków PFRON na podstawie niniejszej umowy, nie zaliczy do wydatków, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) to jest do wydatków podlegających odliczeniu od podatku w ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet.


4.Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1)posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2)pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.


5.Kto nie może uzyskać dofinansowania kosztów nauki?

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:

1)w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2)posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca po raz kolejny ubiega się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki warunkiem jego przyznania jest rozliczenie całości dofinansowania uzyskanego przez Wnioskodawcę w poprzednim roku.


6.Jaka jest wysokość dofinansowania?

Uwaga! Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do jego realizacji.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1)w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2)w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3)w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

Uwaga! Przyjęta w programie wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia niepełnosprawnego w ciągu roku szkolnego została określona jako maksymalna wysokość, co znaczy, że nie jest to kwota obligatoryjnie w całości przysługująca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania może być niższa.


7.Jaki jest termin przyjmowania Wniosków w 2009 roku i gdzie należy je składać?

Po ogłoszeniu przez Gminę naboru Wniosków, Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia 30 września, danego roku realizacji programu.

Wniosek o dofinansowanie należy składać w wyznaczonej przez Wójta jednostce organizacyjnej gminy, właściwej terytorialnie dla miejsca zamieszkania ucznia.

Wnioski będą dostępne w Gminie oraz na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI).


8.Jakie dokumenty należy złożyć wraz z Wnioskiem?

Wymagane załączniki do Wniosku zostały określone w pkt 4 formularza Wniosku i są to:

1)kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2)oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza Wniosku o dofinansowanie,

3)zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4)kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,

5)kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,

6)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza Wniosku o dofinansowanie.

Podstawą decyzji jest Wniosek, dlatego należy zgromadzić wszystkie wymagane załączniki oraz wypełnić wszystkie pola formularza. Za kompletny Wniosek uważa się Wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

Prawidłowo sporządzony Wniosek przyspiesza proces jego rozpatrywania!

Uwaga! Podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje Wniosek z dalszego rozpatrywania!

Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie realizatora obszaru A programu lub PFRON dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów wykazanych w oświadczeniu załączonym do Wniosku.


9.Co określa Umowa o dofinansowanie?

Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

Uwaga! Przed przystąpieniem do programu i złożeniem wniosku należy wnikliwie zapoznać się ze wzorem umowy o dofinansowanie! Dostępnym na stronie www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i Zadania PFRON/UCZEŃ NA WSI).

Warunkiem zawarcia umowy jest spełnianie przez ucznia niepełnosprawnego warunków uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy!

Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków przez okres 5 lat od daty ich uzyskania!


10. Jakie zobowiązania dla Wnioskodawcy wynikają z umowy o dofinansowanie?

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1)wykorzystania otrzymanego dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem na cele edukacyjne ucznia niepełnosprawnego oraz zgodnie z zasadami realizacji programu,

2)umożliwienia w każdym czasie przedstawicielom Gminy i/lub PFRON przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy i prawidłowości sposobu wydatkowania środków PFRON,

3)zwrotu środków w przypadku stwierdzenia wydatkowania niezgodny z ich przeznaczeniem, na wskazany przez Gminę rachunek bankowy, w terminie wskazanym przez Gminę. Zwrot środków finansowych w terminie późniejszym niż określony przez Gminę spowoduje naliczenie odsetek ustawowych,

4)dostarczenia na żądanie Gminy, dokumentów potwierdzających możliwość dalszego uczestnictwa w programie, w szczególności w przypadku, gdy dofinansowanie nie jest wypłacane jednorazowo,

5)dostarczania do Gminy wypełnionej ankiety w sytuacji gdy Gmina przeprowadzać będzie badanie ankietowe dotyczące wpływu udzielonej pomocy na sytuację ucznia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Gminy, w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy, w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, pod rygorem wypowiedzenia umowy.


11. Jak rozliczyć przyznane dofinansowanie?

Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastąpi po dostarczeniu przez Wnioskodawcę do Gminy oryginałów (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, wystawionych na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego faktur VAT za zakupione towary lub usługi, a w przypadku, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zapłaty.

Faktury VAT za zakupione towary lub usługi oraz inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty wystawione na inną osobę niż Wnioskodawca lub uczeń niepełnosprawny nie będą uznane w rozliczeniu, jednakże z zastrzeżeniem pkt 12.

UWAGA! Przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty rozliczeniowe muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem!

Zajęcia szkolne w roku szkolnym 2009/2010

trwają od dni 1 września 2009 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.

W tym czasie należy ponosić wydatki w ramach przyznanego dofinansowania. Po upływie tego terminu poniesione wydatki nie będą uznane!

Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem roku szkolnego (w czasie przerwy wakacyjnej poprzedzającej złożenie wniosku o dofinansowanie).

UWAGA!

1) Wraz ze złożeniem końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki w okresie objętym dofinansowaniem. Jeżeli z treści zaświadczenia wynika, że uczeń nie spełniał warunku uczestnictwa w programie dotyczącego pobierania nauki (przestał być uczniem) wysokość dofinansowania zostanie przez Gminę obniżona proporcjonalnie o liczbę dni, w których uczeń nie spełniał tego warunku,

2) Jeżeli z treści orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, iż uczeń nie spełnia warunku uczestnictwa w programie dotyczącego stopnia niepełnosprawności (przestał być osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub nie posiada ważnego orzeczenia o niepełnosprawności) wysokość dofinansowania zostanie przez Gminę obniżona proporcjonalnie o liczbę dni, w których uczeń nie spełniał tego warunku.


12. W sytuacji, gdy przyznane dofinansowanie obejmuje koszty związane z:

1)eksploatacją łącza internetowego – do rozliczenia dofinansowania może być przedłożony dokument potwierdzający wysokość poniesionych kosztów (faktura VAT) wystawiony na współmałżonka Wnioskodawcy, niezależnie do tego czy istnieje małżeńska wspólność majątkowa lub na osobę spokrewnioną a także niespokrewnioną, ale wówczas wymagać należy oświadczenia Wnioskodawcy, że uczeń niepełnosprawny, będący uczestnikiem programu, korzysta w miejscu swojego zamieszkania z danego podłączenia do internetu,

2)dojazdem samochodem prywatnym – do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć wystawione na Wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego faktury VAT za zakupione paliwo, plan lekcji lub harmonogram zajęć oraz oświadczenie o używaniu samochodu prywatnego do celów transportu ucznia niepełnosprawnego. W oświadczeniu należy wskazać trasę przejazdu (od - do), liczbę kilometrów, zużycie paliwa/100km, dane dotyczące pojazdu - pojemność silnika, marka,

3)dojazdem komunikacją miejską - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć plan lekcji lub harmonogram zajęć oraz oświadczenie, w którym należy wskazać rodzaj przewoźnika, trasę przejazdu (od - do), liczbę kilometrów, liczbę przejazdów i cenę jednostkową biletu,

4)zakwaterowaniem ucznia u osoby prywatnej - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć umowę najmu wraz z potwierdzeniem opłat z tytułu najmu,

5)udziałem ucznia w wycieczce szkolnej - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie szkoły, do której uczęszcza uczeń, w którym należy wskazać imię i nazwisko ucznia, adres zameldowania ucznia, datę i miejsce wycieczki szkolnej oraz wysokość wpłaty dokonanej przez ucznia za udział w wycieczce,

6)zakupem używanych podręczników - do rozliczenia dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć umowę sprzedaży.


13. Inne ważne informacje

Gmina zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania przez Wnioskodawcę zobowiązań określonych w umowie, a w szczególności nieterminowego lub nienależytego jej wykonywania, lub wykorzystania przekazanych przez Gminę środków finansowych na inne cele niż określone w umowie.

Uwaga! W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania przekazanego przez Gminę, z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wykonania przez Gminę płatności środków, niezwłocznie po przedstawieniu wezwania.

Umowa może być rozwiązana za zgodą stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od woli stron, uniemożliwiających wykonanie umowy. W takim przypadku Gmina powiadomi Wnioskodawcę odrębnym pismem o rozliczeniu lub/i konieczności zwrotu przekazanej kwoty dofinansowania.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory wynikłe z umowy, w tym dochodzenie środków wydatkowanych niezgodnie z umową lub środków przyznanych na podstawie informacji niezgodnych z prawdą podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla siedziby Gminy.
Informację sporządziła:

Karina Rogalska

Wytworzył:
Karina Rogalska
Udostępnił:
Piotr Szempliński
(2009-07-24 13:13:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Szempliński
(2009-07-24 13:13:59)
 
 
ilość odwiedzin: 722455

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X